Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

"Πηγές Κωστηλάτας" στην Ήπειρο - Οι ευεργετικές ιδιότητες του Φυσικού μεταλλικού νερού


Το νερό είναι από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής. Αποτελεί το 60% της μάζας του σώματος, είναι καλός διαλύτης(ουσιών και θρεπτικών συστατικών), υποβοηθά τις χημικές αντιδράσεις στον οργανισμό σαν διαλυτικό μέσο, διευκολύνει την απορρόφηση και τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών, ορμονών, καθώς και την απέκκριση των άχρηστων ουσιών από τον οργανισμό, ελαττώνει την τριβή μεταξύ των οργάνων και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος γύρω στους 37° C.


 Αποτελεί ανανεώσιμο φυσικό πόρο και η βιώσιμη διαχείριση του συμβάλλει στην αειφορία του Περιβάλλοντος και την Προαγωγή της Υγείας. Μόνο ένα ποσοστό περίπου 0.5% της ολικής ποσότητας του στη φύση προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το πόσιμο νερό αποτελεί το υπ΄αριθμό ένα είδος διατροφής και έχει μεγάλη σημασία για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ανθρώπου. Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει αν είναι: α) αβλαβές για τον άνθρωπο, β) οργανοληπτικά άμεμπτο, γ) απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και χημικές ουσίες σε αριθμό και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (Κ.Υ.Α. Υ2/2600/ 2001 -ΦΕΚ 892/11.7.2001 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98 / 83 Ε.Ε. Αναπροσαρμογή της Υ.Α Α5/288/86 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 80/778 Ε.Ο.Κ. που ίσχυε μέχρι τις 25/12/03)

Πόσιμο νερό: (ΚΥΑ Υ2/2600/01). Το νερό που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία ανεξαρτήτως της προέλευσής του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, σε φιάλες ή δοχεία. Περιλαμβάνει το νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση και αυτό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Νερό δικτύου: είναι το κοινό νερό βρύσης που μπορεί να προέρχεται από επιφανειακά ύδατα (λίμνες), ποτάμια, πηγές, γεωτρήσεις. Το νερό δικτύου υφίσταται απολύμανση με χλώριο (χλωρίωση), αφού αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος απολύμανσης του νερού στην Ελλάδα.
Τα Εμφιαλωμένα νερά διακρίνονται σε:
Επιτραπέζια νερά
Φυσικά Μεταλλικά νερά
Νερά πηγήςΕπιτραπέζιο νερό: είναι πόσιμο νερό που προσφέρεται συσκευασμένο στο εμπόριο αεροστεγώς σε πλαστικές ή γυάλινες φιάλες και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. (Υ.Δ. Α1β/4841/79- ΦΕΚ 696/ τ. Β/ 21-8-79 και ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Επομένως, σύμφωνα με τον ορισμό, ένα επιτραπέζιο νερό μπορεί να είναι νερό δικτύου (κοινό νερό βρύσης δηλαδή) ή νερό από επιφανειακά ύδατα (λίμνη) ή ποτάμι ή από γεώτρηση ή ακόμα και προϊόν αφαλάτωσης (θαλασσινό νερό που έχει υποστεί αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση). Το επιτραπέζιο νερό υφίσταται απολύμανση (χλωρίωση, οζονισμό ή διήθηση με φίλτρα) προκειμένου να είναι ασφαλές για τον άνθρωπο. Άρα το επιτραπέζιο νερό, με το κοινό νερό βρύσης δεν διαφέρει, εκτός από το γεγονός ότι το πρώτο πωλείται συσκευασμένο. Εύκολα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε περίπτωση που επιλέξουμε επιτραπέζιο νερό, αυτό το πληρώνουμε πολύ περισσότερο από το νερό του δικτύου, χωρίς να υπάρχει λόγος.

Φυσικό μεταλλικό νερό νοείται το νερό το οποίο:
Έχει υπόγεια προέλευση και υπόκειται σε εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες φυσικές εξόδους μιας πηγής ή τεχνητές μετά από γεώτρηση ή άλλα τεχνικά έργα. 
Εμφιαλώνεται επιτόπου στην πηγή υδροληψίας (πηγή, γεώτρηση)
Δεν υπόκειται σε απολύμανση (χλωρίωση, οζονισμός, φίλτρα)
Διακρίνεται από το γενικό πόσιμο νερό τόσο από τη φυσιολογική του σύσταση σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά, όσο και από την αρχική φυσική του κατάσταση. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έχουν διατηρηθεί άθικτα λόγω της υπόγειας προέλευσης του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρύπανσης ή μόλυνσης. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά εκτιμώνται από άποψη γεωλογική, υδρογεωλογική, φυσική, χημική, μικροβιολογική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Π.Δ. 433/83- ΦΕΚ 163/τ.Β/9.11.83 ΥΔ Α1β/4841/79- ΦΕΚ 114/τ.Β/12.2.98 και ΥΔ Α1β/4841/79- ΦΕΚ 696/τ.Β/21.8.79). Απαιτείται αναγνώριση ως φυσικό μεταλλικό νερό με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνωμάτευση ειδικής επιτροπής και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Τα φυσικά μεταλλικά νερά κυκλοφορούν στην αγορά με διάφορες ονομασίες όπως «φυσικό μεταλλικό νερό», «φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο» (νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε  CO2 μετά την εμφιάλωση είναι ίδια με εκείνη κατά την ανάβλυση), «φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο πηγής» (νερό αεριούχο που προστίθεται επιπλέον CO2 που προέρχεται από τον ίδιο υδροφόρο ορίζονται με το νερό) και «φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα» (νερό που έχει προστεθεί CO2 άλλης προέλευσης από εκείνης του υδροφόρου ορίζονται από τον οποίο προέρχεται το νερό)


Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπονται ορισμένες ενδείξεις που περιγράφουν το νερό (χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, νατριούχο, χλωριούχο, μαγνησιούχο, ασβεστιούχο κλπ) με κριτήρια καθορισμένα από την ισχύουσα νομοθεσία. (π.χ. το νερό που είναι κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο έχει περιεκτικότητα σε νάτριο μικρότερη από 20mg/l)

Νερό Πηγής: (ΥΔ 329/98) 
Έχει υπόγεια προέλευση
Εμφιαλώνεται επιτόπου στην πηγή υδροληψίας (πηγή, γεώτρηση)
Δεν υπόκειται σε καμία διαδικασία απολύμανσης
Οι φυσικοχημικές του παράμετροι είναι σύμφωνα με την νομοθεσία του πόσιμου νερού.
Πρόκειται για μια κατηγορία που είναι δύσκολο να βρεθεί στην ελληνική αγορά. Το νερό πηγής είναι κάτι μεταξύ επιτραπέζιου νερού και φυσικού μεταλλικού νερού. Δηλαδή, έχει υπόγεια προέλευση, δεν υφίσταται απολύμανση, αλλά δεν περιέχει τα άλατα που μπορεί να περιέχει το φυσικό μεταλλικό νερό. Και σε αυτό απαιτείται αναγνώριση από το Υπουργείο Υγείας ως νερό πηγής
Επομένως, καλό είναι ο καταναλωτής να προσέχει πάντα την ονομασία του νερού που καταναλώνει, έτσι ώστε να γνωρίζει την προέλευση του νερού που του προσφέρεται και με αυτόν τον τρόπο να επιλέγει με βάση την καλύτερη σχέση ποιότητας- τιμής.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Το μήνυμα της γης στους ανθρώπους
Σταματήστε! Απλά στοπ. Μην κουνιέστε.

Δεν είναι αίτημα. Είναι υποχρέωση. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω.

Φτάνει πια, εμπορικά κέντρα, τρένα, σχολεία, συναντήσεις.

Έχετε σπάσει τον τρελό ανεμοστρόβιλο των ψευδαισθήσεων και των υποχρεώσεων που σας εμποδίζουν να υψώσετε τα μάτια στον ουρανό. Να δείτε τα αστέρια, να ακούσετε τη θάλασσα, να αφεθείτε στο κελάηδημα των πουλιών, να κυλήσετε στα λιβάδια. Να κόψετε ένα μήλο από το δέντρο, να γελάσετε σε κάποιο ζώο στο δάσος, να πάρετε ανάσα στο βουνό, να ακούσετε την ενσυναίσθηση.

Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε το θεό.

Δεν είμαστε καλά, κανένας από εμάς. Όλοι μας υποφέρουμε.
Οι φωτιές που έκαψαν τους πνεύμονες της γης, δε σας σταμάτησαν.
Ούτε τα παγόβουνα που λιώνουν. Ούτε οι πόλεις σας που βουλιάζουν.
Ούτε η συνειδητοποίηση πως είστε οι μοναδικοί υπαίτιοι της έκτης μαζικής εξαφάνισης.

Δεν μ’ ακούσατε. Είναι δύσκολο να ακούτε όταν είστε τόσο απασχολημένοι, παλεύοντας να ανεβείτε όσο πιο ψηλότερα μπορείτε τις σκάλες της άνεσης που έχετε κτίσει.
Τα θεμέλια καταρρέουν, λυγίζουν υπο το βάρος των ψεύτικων επιθυμιών σας.

Εγώ θα σας βοηθήσω. Θα φέρω πύρινες καταιγίδες στο σώμα σας.
Θα καταποντίσω τα πνευμόνια σας.

Θα σας απομονώσω όπως μια πολική αρκούδα πάνω σε ένα παγόβουνο σε ανοιχτή θάλασσα.
Μ’ ακούτε τώρα; Δεν είμαστε καλά. 
Δεν είμαι ένας εχθρός. Είμαι ένας αγγελιοφόρος, ένας σύμμαχος. Είμαι η δύναμη που θα φέρει την ισορροπία. 
Τώρα θα πρέπει να με ακούσετε.
Ουρλιάζω για να σταματήσετε. 
Σταματήστε, σιωπάτε, ακούστε.

Τώρα υψώστε τα μάτια στον ουρανό. Πως σας φαίνεται;
Δεν υπάρχουν πια αεροπλάνα. 
Πόσα σας χρειάζονται για να είστε καλά και να απολαύσετε το οξυγόνο που παίρνετε;

Δείτε τον ωκεανό. Πως είναι; Δείτε τα ποτάμια. Πως είναι; Δείτε τη γη. Πως είναι;
Δείτε τον εαυτό σας. Πως είστε; Δεν μπορεί να είστε υγιείς σε ένα άρρωστο οικοσύστημα.
Σταματήστε…….

Πολλοί φοβούνται τώρα. Μη δαιμονοποιήσετε το φόβο σας και μην τον αφήνετε να σας καταβάλλει. Αφήστε τον να σας μιλήσει. Ακούστε τη σοφία του. Μάθετε να γελάτε με τα μάτια. Θα σας βοηθήσω εάν με ακούσετε.

Ακούστε με….Βοήθεια και στήριξη για τον κορονοϊό στους αδύναμους δημότες από τον Δήμο Κ. ΤζουμέρκωνΑνακοίνωση συνδρομής και προσφοράς από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων 
στους χρήζοντες βοήθεια και στήριξη κατοίκους

(ΑΠ 977/18-03-2020 Ανακοίνωση Δημάρχου)

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19 παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που:

1. δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν
2. χρειάζονται εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης
3. χρειάζονται τη συνδρομή μας στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου
4. επιθυμούν την διεκπεραίωση αιτημάτων (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ
5. χρειάζονται κάθε άλλη εργασία συναφή με τα ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19

Να το δηλώσουν στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και στα τηλέφωνα:

1. 2685360214 (Βοήθεια στο Σπίτι – Βουργαρέλι),
2. 2685360110 (Βοήθεια στο Σπίτι – Άγναντα) και
3. 6972206503 Χαρά Βρατσίστα, Πρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και Υπεύθυνη Επικοινωνίας Δομής Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Εάν γνωρίζετε κατοίκους του Δήμου που βρίσκονται σε κατάσταση απορίας, οικονομικής αδυναμίας ή αδυναμίας μετακίνησης και δεν έχουν την δυνατότητα να λάβουν γνώση της ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία τους για να έρθουμε εμείς σε επαφή.

Ταξίδι στα Τζουμέρκα με τη ματιά του Σ. Κουτσιαύτη (40΄ βίντεο)

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Πέστροφα, ράφτινγκ και μπάνιο στο "Πέτρινο του Αχελώου" στα Τζουμέρκα


Της Έλιας Στασινού

Σε ένα ονειρεμένο περιβάλλον, εκεί που οι πρόποδες των Αθαμανικών ορέων (Τζουμέρκων) συναντούν τις όχθες του ποταμού Αχελώου, στο Σκαρπάρι Θεοδωριάνων βρίσκει κανείς ολόφρεσκια πέστροφα ψημένη με περίσσια μαστοριά!

Ο λόγος για "Το Πέτρινο του Αχελώου" της οικογένειας Π. Τσαλοκώστα οι οποίοι ίδρυσαν, πάνω από 20 χρόνια πριν, το εκτροφείο πέστροφας, όπου στο μικρό ξύλινο μαγαζάκι που διατηρούσαν έψηναν τα ψάρια που εκτρέφονταν από τους ίδιους και σήμερα κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το υπέροχο πέτρινο αρχοντικό με θέα το ποτάμι και το βουνό! Τα ψάρια ταΐζονται με φυσικές τροφές χωρίς φάρμακα και βιταμίνες σε πεντακάθαρα νερά που συνεχώς ανανεώνονται από το ποτάμι. Ο δε πελάτης έχει τη δυνατότητα να ψαρέψει μόνος του την πέστροφα της αρεσκείας του και να ψηθεί επιτόπου μπροστά του!

Επειδή το μέρος προσφέρεται ιδανικά για δραστηριότητες στη φύση, όταν μπαίνει η άνοιξη γύρω στον Απρίλη μήνα, με βάση Το πέτρινο του Αχελώου διοργανώνονται εξορμήσεις Rafting στον Ποταμό σχεδόν κάθε σαββατοκύριακο από την εταιρία Escape Way!!! Επίσης ο Αχελώος προσφέρεται και για μπάνιο το καλοκαίρι καθώς αυτή η συνήθεια των ντόπιων έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Ειδικά εκεί που ο ποταμός σχηματίζει μικρές λιμνούλες μικροί μεγάλοι βρίσκουν μία όαση στα δροσερά νερά του (πληροφορίες θα βρείτε στο άρθρο Αχελώος η παραλία των Τζουμέρκων).

Σε απόσταση περίπου 9 χλμ από το Σκαρπάρι βρίσκονται και οι περίφημοι δίδυμοι Καταρράκτες της Σούδας στα Θεοδώριανα όπου υπάρχει σημασμένο μονοπάτι που σε οδηγεί εκεί σε μισή ωρίτσα μέσα σε πυκνό ελατόδασος, θέλει λίγο αντοχή και αθλητικά παπούτσια αλλά η θέα που θα αντικρίσετε θα σας ανταμείψει!

Εάν λοιπόν είστε περιπετειώδης τύπος, αγαπάτε την φρέσκια πέστροφα και την περιήγηση στα βουνά, τότε "Το Πέτρινο του Αχελώου" είναι ο προορισμός σας!